Debatt

Den som vill viga måste uppfylla demokratikrav

Ingen ordning är acceptabel som används i religionens namn, enligt vanor eller tradition som befäster ett lågt människovärde eller att kvinnan ges små rättigheter bredvid mannen, skriver Michael Rubbestad och Mikael Eskilandersson, SD.

I Sverige ska äktenskap ingås frivilligt, på ett jämställt sätt, av två vuxna människor. Ordningsgången från det svenska samhällets sida när det gäller samfund som bedriver vigselceremonier på ojämställda grunder måste ändras.

Religiös vigselceremoni där muslimska församlingar kräver tillstånd från en manlig släkting för att vuxna kvinnor ska få tillåtelse att gifta sig, vilket uppmärksammades i en artikel i Expressen nyligen, ska inte på något sätt godkännas i Sverige eller accepteras av svenska myndigheter. Bara jämställda vigslar ska godkännas i Sverige. Reglerna och hanteringen kring vigselrätt behöver ändras snarast.

Argument borde egentligen vara överflödiga. I ett jämställt samhälle som Sverige är det ju självklart att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och vara likvärdiga. Det är absurt att muslimska samfunds avvikande normer där kvinnor avhumaniseras ur svenskt perspektiv, ändå råder i vårt samhälle.

Kammarkollegiet har bland annat i uppdrag att fatta beslut om att ge trossamfund tillstånd att förrätta vigsel. Myndigheten förordnar också präster och andra befattningshavare till vigselförrättare. Vid förordnande av vigselförrättare ska de även säkerställa att de blivande vigselförrättarna har nödvändiga kunskaper för uppdraget samt genomföra kunskapskontroller om hur vigsel ska gå till.

I samband med det borde myndigheten också ges uppdraget att säkerställa att vigsel ska ske på jämställda grunder och regler om detta behöver skapas.

Ställ hårda krav från start – för att prövas för vigselrätt ska hela samfundet vila på fullt ut demokratisk och jämställd grund.

—  Michael Rubbestad och Mikael Eskilandersson, SD

Rapportering visar att det förekommer att myndigheten godkänner vigselrätt så länge det klargörs att en eventuell parallell religiös ceremoni inte är juridiskt giltig. Men myndigheten känner till att samfundet i vissa fall genomför en alternativ, parallell ceremoni där tillstånd krävs av manlig vårdnadshavare för kvinnan som ska gifta sig. Vi menar att detta inte kan accepteras. Det innebär ett indirekt godkännande av en oacceptabel ordning.

Det enda rätta är att svenska myndigheter ska ge vigselrätt om svenska regler följs och grundläggande svenska värderingar om jämställdhet mellan könen gäller. Religiösa samfund och representanter därifrån som vill ha tillstånd för att förrätta vigsel, ska inte ges tillstånd om detta inte följs fullt ut.

Det kan inte få vara tillåtet med någon parallellstruktur med smygriter (som tydligen ändå är kända för det svenska samhället) för giftermål där kvinnor behandlas som ickemyndiga enligt en förlegad destruktiv kvinnosyn. Vill ett samfund ha en parallellceremoni där kvinnan tas ifrån sina, enligt svenska normer, rättigheter, ska samfundet inte tillåtas ha vigselrätt. Religiösa samfund ska självklart kunna viga par, men bara om båda parter behandlas jämställt från början till slut.

I Äktenskapsbalk (1987:230) regleras vigsel och det framgår i 4§ att länsstyrelsen ska återkalla förordnandet att vara vigselförrättare om denne missköter sitt uppdrag. Det borde vara fråga om misskötsel i fall där en parallellceremoni hålls, som innebär omyndigförklarande av kvinnan. Det bör självklart utföras bättre och mer frekventa kontroller.

Jämställdhetsministern har meddelat att en översyn ska göras. Det behöver ske snarast. Här måste man också ställa tydliga krav från start. Frågan är om inte vissa skarpa kriterier ska sättas upp för religiösa samfund för att de alls ska komma i fråga för att kunna ansöka om vigselrätt. Det är svårt att börja i fel ände; kontroller kostar samhället enorma pengar och kontrollfunktioner är så att säga det sista man tar till – innan dess måste självklart tydliga regler gälla som gör det omöjligt eller mycket svårt att hitta kryphål.

Ställ hårda krav från start – för att prövas för vigselrätt ska hela samfundet vila på fullt ut demokratisk och jämställd grund.

I maj 2022 hade Sverigedemokraterna en artikel publicerad i Dagen, med rubriken Ta ifrån imamer deras vigselrätt. Den skrevs med anledning av en rapportering om att det i stor omfattning förekommer sexköp och tillfälliga äktenskap organiserat inom vissa samfunds vigslar. Det handlar om så kallade njutningsäktenskap och förekommer i något slags system kopplat till moskéer och muslimska religiösa ledare.

Ingenting av detta ska förekomma. Ingen ordning är acceptabel som används i religionens namn, enligt vanor eller tradition som befäster ett lågt människovärde eller att kvinnan ges små rättigheter bredvid mannen. Det ska inte gälla i Sverige. En riktig och självklar jämställdhet ska råda och det svenska systemet för äktenskap och vigsel ska värnas.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar