Debatt

Socialtjänsten eftersträvar alltid att stärka upp barnets familj i första hand

Replik. Vi har erfarenhet av och vet att det går att få till ett väldigt fint samarbete mellan biologiska föräldrar, socialtjänst och jour- eller familjehem när alla inblandade har ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt med barnets behov i centrum, skriver Jessica Jagerfors och Anna Strömberg.

När vi läser Dan Hernehults debattinlägg i Dagen kan vi bara hålla med om att det finns brister i vår socialtjänst i Sverige i dag. Samtidigt är det viktigt att förmedla en nyanserad och inte en ensidig bild av socialtjänsten. Vår erfarenhet är att även om det finns många svårigheter i vårt jobb finns det även mycket positivt som händer i socialtjänsten i dag. Vi har mött många familjer som är tacksamma för hjälpen till förändring de fått som gjort att deras barn kan fortsätta bo hemma.

Dan Hernehult skriver att utgångspunkten borde vara att det normala är att barn under 18 bor med sina föräldrar. Vi vet ingen socialtjänst som tänker annorlunda. Det är också socialtjänstens mål att få till stånd en förändring i en bristande hemmiljö så att barnen kan flytta hem i de fall de är placerade.

I många kommuner arbetar man efter en metod som heter Signs of Safety som är ett förhållningssätt där man involverar barnet, familjen och familjens nätverk och gör dem delaktiga i förändringsarbetet. Tankesättet innebär också att det i första hand är nätverket som ska komma in och stötta barnet och familjen. Socialtjänsten går in med kompletterade insatser när det behövs, för att barnets behov ska bli tillgodosett.

Man eftersträvar alltid att i första hand stärka upp i barnets egen familj för att undvika en placering utanför hemmet.

—  Jessica Jagerfors och Anna Strömberg

Signs of Safety syftar till att göra det tydligt för familjen vilken oro socialtjänsten och andra har för barnet och vad som behöver hända för att oron ska minska. Tillsammans med familjen och dess nätverk bestämmer man hur det behöver se ut kring barnet för att barnet ska få vad det behöver. Man eftersträvar alltid att i första hand stärka upp i barnets egen familj för att undvika en placering utanför hemmet.

Vi har i vårt jobb och det privata träffat många bra jour- och familjehem som har ett fint samarbete både med barnets biologiska nätverk och med socialtjänsten. När samarbete och kommunikation fungerar bra med ömsesidig respekt och förståelse mellan parterna kan en inledningsvis bristfällig hemsituation för barnet förändras på ett positivt sätt och bli upprättad. Men vi vet också att det tyvärr kan se annorlunda ut. Av erfarenhet vet vi hur svårt det kan vara att rekrytera jour- och familjehem med önskvärd erfarenhet och kompetens.

Vi håller med Hernehult om att varje gång ett barn behöver omplaceras är det något tragiskt, och ofta smärtsamt, för alla inblandade. Tyvärr är läget sådant att många barn av olika anledningar inte kan bo hemma utan behöver få komma till en familj utanför sitt eget hem under en kortare eller längre period av sitt liv.

Hernehult skriver att forskning visar att för majoriteten av omplacerade barn går det dåligt. Men att bara hänvisa till att orsaken är omplacering är att förenkla något väldigt komplext. När ett barn placeras görs det utifrån att barnet inte fått sina behov tillgodosedda, ofta handlar det om att de varit utsatta för våld. När barnet blir placerat bär det redan på mycket bagage.

Det är också viktigt att nämna att socialtjänsten aldrig kan fatta ett beslut om placering på egen hand. Socialtjänsten försöker alltid placera med vårdnadshavarens samtycke. I de fall vårdnadshavarna inte samtycker men oron från socialtjänsten är fortsatt hög, kan man omhänderta enligt lagen om LVU efter att socialnämnden ansökt om beslut hos domstol (Förvaltningsrätten).

Vi har erfarenhet av och vet att det går att få till ett väldigt fint samarbete mellan biologiska föräldrar, socialtjänst och jour- eller familjehem när alla inblandade har ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt med barnets behov i centrum. Målet är tydligt: Socialtjänsten arbetar aktivt för att ge varje barn och familj som vill och behöver möjlighet till rätt och god hjälp för att alla individer i familjen ska må bra och fungera gott tillsammans.

Fler artiklar för dig