Kultur

Viktiga tips om relationen mellan styrelse och anställda i kyrkan

Bo Wettéus har läst “Arbetsgivare åt sin egen Herde” av Elisabeth Sellefors

Titel: Arbetsgivare åt sin egen Herde

Författare: Elisabeth Sellerfors

Förlag: Votum (120 sidor)

Genre: Personalvård och organisation

Boken har underrubriken Styrelsens förebyggande arbetsmiljöarbete i församlingen och är en redovisning av författarens erfarenhet med arbete som arbetsmiljöpsykolog i flera kristna kyrkor och församlingar under många år. Boken vänder sig i första hand inte till församlingsanställda, utan just till styrelser som har arbetsgivaransvar. Det finns även tips och råd till anställda, men huvudinriktningen är att göra de personalansvariga medvetna om den speciella situation både de och de anställda befinner sig i och det handlar främst om anställda pastorer och styrelser som i de flesta fall består av amatörer.

Boken ger många tips om hur relationen mellan arbetsgivare och anställda och hur den miljö de lever och verkar i kan förbättras och utvecklas. Det handlar om öppenhet, stöd av olika slag, regelbundna samtal, handledning och återkoppling. Frågorna hur man behandlar styrelsemöten, lönefrågor, arbetstider, stress och konflikter tas också upp. Det är praktiskt och ger god vägledning och kan säkert bli till hjälp både för styrelser och anställda.

Ett perspektiv som skulle kunnat fått en djupare och bredare belysning är kallelsefrågan, alltså spänningen mellan Gud som den som ytterst kallat till tjänsten, hans roll som uppdragsgivare och inför vilken pastorn står ansvarig och styrelsen och församlingen som arbetsgivare.

Vad betyder den andliga kampen för pastorn och hans tjänst? Är styrelsen medveten om den och hur kan man stötta? Vad betyder det att pastorn har tillgång till gudomliga kraftkällor, som Bibeln, bön och Andens kraft? Hur finner pastorn sin specifika gåva och vilket utrymme ges för att kunna fungera i den? Det är nog skillnad att vara en pastor med utpräglade administrativa gåvor och en med stark förkunnargåva och profetisk tjänst.

Sellerfors bok visar på viktiga vägar för att få en bra arbetsmiljö i kyrkan, men kanske hade det blivit ännu bättre om någon eller några pastorer hade kommit till tals, kanske en pastor som medförfattare?

Fler artiklar för dig