Debatt

SD visar motstånd mot att Svenska kyrkan är del av den världsvida kristna kyrkan

Replik. Det övergripande målet för socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan är att slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde, skriver Daniel Larson (S).

Mikael Sandén, Anna-Karin Åström och Daniel Engström (SD) har skrivit en debattartikel som det finns goda skäl att bemöta.

Med hänvisning till en doktorsavhandling påstår de att Socialdemokraterna medvetet drivit fram att Svenska kyrkan ska ha gått från att ha varit en levande och samlande kraft för hela svenska folket till att nu ha blivit alltmer tillbakatryckta av andra samhällsintressen. Sverigedemokraterna skriver vidare att vi socialdemokrater har ambitioner att förvanska, förminska och successivt stänga ner Svenska kyrkan. Ett märkligt och historielöst påstående som med tydlighet påvisar Sverigedemokraternas oförmåga att bedriva en sakligt grundad kyrkopolitik.

Socialdemokratin har sedan sitt bildande hyst ett stort engagemang för Svenska kyrkan. Den första tiden efter partiets bildande 1889 förde socialdemokratin en uppslitande kamp mot statskyrkan, som på den tiden bekämpade folkrörelser och motsatte sig införandet av demokrati i Sverige. Socialdemokrater har kämpat för religionsfriheten och mot kyrkans tidigare ställning som den styrande maktens förlängda arm.

Sverigedemokraterna verkar hämta sin kraft i en romantisering av hur statskyrkans ledning agerade i början av 1900-talet, med försök att stoppa folkrörelsernas tillväxt och när det misslyckades försök att locka över arbetare till ungkyrkorörelsens nationalistiska och nationalromantiskt inriktade kyrka.

Det övergripande målet för socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan är att slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde.

Sedan år 2000 har socialdemokratin tillsammans med andra format en samhällsdialog där Svenska kyrkans budskap om evangeliet i ord och handling nu söker sina svar med utgångspunkt i ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle. Det är inte överraskande att Sverigedemokraterna tar avstånd från att en sådan dialog har behövts och behöver föras framåt.

Jag vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratiskt styrd folkkyrka. En kyrka som välkomnar alla och är en del av den världsvida kristna kyrkan.

—  Daniel Larson (S)

I Sverige ser vi uttryck för att såväl antisemitism som islamofobi har ökat i samhället som helhet. En förskräcklig utveckling som Sverigedemokraterna tyvärr aktivt underblåser.

Vid Kyrkornas världsråds generalförsamling i september 2022 antogs uttalandet The Things that Make for Peace, där medlemskyrkorna med skärpa uppmanas att bygga fred genom interreligiös dialog och samverkan, som motkraft mot polarisering och orättvisor.

I ett av hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 lyfts religionsdialogen som värdefull i riktning mot fredliga och inkluderande samhällen. En väl fungerande dialog berikar deltagarnas strävan för ett jämlikt och demokratiskt samhälle samtidigt som det skapar kunskap och förståelse för religiösa och kulturella skiljaktigheter.

Sverigedemokraterna vänder sig emot att Svenska kyrkan knyter kontakter med andra religioner och menar till och med att det har försvagat kyrkans teologi och gjort den mer otydlig. Sverigedemokraterna påstår dessutom att Svenska kyrkan genom religionsdialog och ideologiska positioneringar i många avseenden bidragit till att skapa splittring inom kristenheten.

Sverigedemokraterna visar uttryckligen motstånd mot att Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan med ett gemensamt uppdrag att arbeta för en bättre värld för alla. I linje med detta har de motionerat till kyrkomötet med förslag med avvisande av den mångreligiösa dialogen, att som de själva uttrycker det: ena Sverige kring att Jesus är enda vägen till Gud och att en levande växande kristen kyrka ska vara till gagn för hela det svenska folket.

Jag vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratiskt styrd folkkyrka. En kyrka som välkomnar alla och är en del av den världsvida kristna kyrkan. Där kyrkan bygger fred genom interreligiös dialog och samverkan, som motkraft mot polarisering och orättvisor. Svenska kyrkan ska stå upp för varje människas rätt till ett liv i värdighet och agera när människovärdet kränks. Kyrkan är en hoppets gemenskap och ska förmedla att världen har en framtid. Att kyrkan har ett uppdrag att agera för att hela skapelsen ska återupprättas.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar