Debatt

Se förbi era ideologiska perspektiv och återskapa en levande kyrka

Slutreplik. Vill S och Visk vara med och göra kyrkan till en samlande kraft för alla människor i Sverige, oavsett etnisk bakgrund, och sätta fokus på den kristna kyrkans centrum – Jesus? skriver Mikael Sandén, Anna-Karin Åström och Daniel Engström (SD).

Både S genom Daniel Larson och Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) genom Mona Olsson och Anders Lundberg har besvarat vår debattartikel om SD:s vilja att skapa en växande och levande kyrka.

Visk omnämner i sin replik också nomineringsgruppen Alternativ för Sverige (AfS). Sverigedemokraterna och AfS är två olika partier och drar helt olika slutsatser i många frågor. Att bunta ihop våra två grupper blir därför missvisande. Vi vill förtydliga att vår syn på begreppet svenska folket inte är densamma som AfS syn. Svenska folket utgörs enligt oss av alla människor som tyr sig till den gemensamma svenska majoritetskulturen, vilken bland annat är grundad på kristen tro, och detta oavsett om man är född i Sverige eller inte.

Visk påstår vidare att SD vill stoppa kontakter med synagogan, vilket uppfattas som att vi tillskrivs en antisemitism vi själva inte alls känner igen oss i. Även detta blir missvisande då vi förespråkar vikten att återupprätta god relation på teologisk grund mellan Svenska kyrkan, det judiska folket och landet Israel där den kristna tron har sina rötter. Ordet Israel nämns 2357 gånger i Bibeln vilket säger någonting om dess betydelse för den kristna tron.

Islam nämns dock aldrig. Och vi har pekat på risken att Svenska kyrkan odlar kontakter med organisationer som kopplar till politisk islamism och terrorism. Vi vill varken se att Svenska kyrkan kopplar till islamism, kommunism, rasism eller nazism. Alla dessa extrema ideologier bör Svenska kyrkan hålla sig borta från, för all evig tid.

Den kristna tron går inte ut på att evangeliet ska ta sin utgångspunkt i socialism eller klimatpolitik, utan att vi ska ta utgångspunkt ifrån evangeliet.

—  Mikael Sandén, Anna-Karin Åström och Daniel Engström (SD)

Även Larson (S) tar upp såväl antisemitism som islamofobi i sin replik. Samtidigt väljer han att inte ta upp den kristofobi som Socialdemokraterna medvetet har drivit fram och den negativa hållning S haft i Svenska kyrkan emot Israel – platsen för den kristna trons rötter.

S vill se mer interreligiös dialog. Problemet är då att fokus flyttas från den kristna gudsbilden, till en avgudande bild som karaktäriseras av en blandning av olika religioner vilket skapar teologisk otydlighet. Bibeln säger “Du ska icke ha andra gudar bredvid mig”. S interreligiösa dialog bryter därför med det första budordet.

Vi vill att Svenska kyrkan ska stärka sitt fokus på den kristna gudsbilden beskriven i Bibeln, i stället för att bli otydlig på grund av olika religioners varierande gudsbilder.

Larson hävdar att SD hämtar kraft från en romantiserad bild av Svenska kyrkan vid 1900-talets början och att SD gör motstånd mot att kyrkan ingår i den världsvida kristna kyrkan. Tvärtom hämtar vi kraft från den verklighet Svenska kyrkan står inför år 2022 då antalet medlemmar minskar varje år. Vi ser även att kyrkan genom sin vänsterliberala ideologi kraftigt avviker från den världsvida kyrkans genomsnittliga bibliska kristna teologi.

Larson menar vidare att S format sin tolkning av evangelium genom idéer utifrån socialism och klimatfrågor. Men vi menar att kyrkan snarare bör formas av Guds ord och särskilt utifrån evangeliet om Jesus, bland annat genom att be och lovsjunga Herren, att lyssna till den helige Andes vägledning och så vidare. Kyrkan växer när människor av världen närmar sig Gud, men kyrkan försvagas också när den närmar sig världen. Den kristna tron går inte ut på att evangeliet ska ta sin utgångspunkt i socialism eller klimatpolitik, utan att vi ska ta utgångspunkt ifrån evangeliet.

Tyvärr bemöter S och Visk inte våra konstruktiva förslag om att skapa en växande levande kyrka utan avfärdar dem snabbt och går över i en ideologisk debatt. Beror det på ett större ideologiskt än teologiskt intresse månntro?

Vi föreslår bland annat att församlingen ska fokusera på familjerna för barnens framtid i kyrkan, gemenskapsgrupper baserat på intressen som till exempel matlagning, sport, kultur eller annat för att locka de ovana kyrkobesökarna, vi föreslår alternativa gudstjänstformer med lovsång för att locka ungdomarna, vi föreslår en årlig böne- och lovsångskonferens för att samla kristenheten och dra oss närmare Gud.

Allt detta och mycket mer för ökat deltagande, gemenskap och mer andlig mat hämtad ur den bibliska kristna tron till alla människor i Sverige oavsett härkomst eller bakgrund.

Vi hoppas att S och Visk och alla andra nomineringsgrupper vill se förbi sina ideologiska perspektiv och i stället vara med i att påbörja att återskapa en genuin biblisk, levande och växande kyrka genom våra typiskt kyrkliga förslag grundade i klassisk kristen teologi. Att bygga kyrkan som en samlande kraft för alla människor i Sverige, oavsett etnisk bakgrund, så att vi alla kommer tillsammans som kristenhet och sätter vårt fokus på den kristna kyrkans centrum – Jesus.

S och Visk, vill ni vara med?

Fler artiklar för dig