Ledare

Covid visar att det är skillnad på män och kvinnor

Men samhället måste värdera könen lika

Män i övre medelåldern löper fyra gånger högre risk att dö i covid-19 än kvinnor i samma ålder. Detta rapporterade Region Stockholms Folkhälsoguide den 19 april. I en nyligen genomförd studie konstateras att den högre dödligheten, risken för allvarligare sjukdom och långvariga symptom inte kan förklaras med vare sig tidigare sjukdom, klass eller utbildningsnivå. Resultatet visar snarare att det handlar om hur immunförsvaret fungerar biologiskt hos män och kvinnor.

Ett annat exempel på att biologin spelar en avgörande roll är hur kvinnors och mäns hjärnor fungerar. Kvinnors hjärnor fungerar biologiskt på ett sådant sätt att de är bättre anpassade för att hantera komplicerade sociala samband enligt forskaren Marcus Heilig. Det här är två exempel bland många som visar att kön inte bara handlar om genitalierna utan också om hur kroppen som helhet fungerar.

Sinsemellan kroppsligt olika, men tillsammans en bild av Gud och därför med samma värde.

—  Fredrik Wenell

Men forskningen handlar framförallt om skillnader på gruppnivå. Det innebär att det inte är alla medelålders män som blir allvarligt sjuka i covid-19 liksom inte alla kvinnor hanterar sociala samspel bättre än vissa män. Det finns givetvis individuella skillnader inom respektive grupp.

Trots att vi vet att kvinnor rent biologiskt har fördelar som män inte har, det handlar inte minst om förmåga att förstå och hantera komplexa sociala situationer, har de som grupp historiskt hamnat på den förlorande sidan. Och det har att göra med hur vi värderar de egenskaper som biologin innebär för kvinnor. Det har hela vårt samhälle förlorat på. Därför är det så viktigt att alla människor, oberoende av biologiskt kön, ges samma rättigheter och möjligheter.

Det är ingen naturlag att de manliga karaktärsdragen ges ett högre värde än de kvinnliga. Det är snarare en produkt av vår kultur. De kroppsliga skillnaderna måste också relateras till hur vi konstruerar värdet av könen socialt.

Det är med andra ord både problematiskt att inte ta hänsyn till att det finns avgörande biologiska skillnader mellan könen och att ge det manliga och kvinnliga olika värden. Det handlar om mäns och kvinnors rättigheter, men också om något så vardagligt och viktigt som hur krocksäkerhet utformas eller forskning om hur läkemedel fungerar i kroppen. Det är först på senare år som den medicinska forskningen på allvar börjat ta hänsyn till biologiska skillnader, även om mycket återstår att göra.

Vi behöver lära oss att kön alltid handlar om biologi och att värdet konstrueras socialt. Kritik kan alltså riktas både mot dem som helt negligerar biologiska skillnader mellan könen och dem som bortser från den strukturella överordning män historiskt sett haft.

Här finns, som på så många andra områden, mycket att lära av Bibeln. I skapelseberättelsen konstateras att Gud skapade mannen och kvinnan gemensamt till Guds avbild. Sinsemellan kroppsligt olika, men tillsammans en bild av Gud och därför med samma värde. Det är något som både kyrka och samhälle bör lyssna på och lära av.


Fler artiklar för dig