Ledare

Begrav myten om att vetenskap och tro inte går ihop

Men kyrkorna måste kunna ge rimliga svar på komplicerade frågor

Ungdomar lämnar tron för att kyrkorna har gett upp och låter vetenskapen diktera villkoren. Så låter det titt som tätt på debattplats här i Dagen. Inte sällan handlar det om evolutionsteorin.

Det är förvisso sant att vetenskapen ofta ställer frågor som kyrkorna inte alltid är förberedda att svara på. Men det är ingen naturlag att kristen tro och vetenskapen motsäger varandra, tvärtom. I historien finns det gott om exempel på kristna som varit föregångare i forskningen. Det var till exempel präster som upptäckte att jorden snurrade runt solen. Universiteten har sitt ursprung i den kristna kyrkan. Trots att vi vet detta höjs det inte sällan röster som felaktigt hävdar att tro och vetenskap är varandras motsats.

En del kristna köper mantrat att tro skulle vara en svagare form av vetande. Det är dock en felaktig förståelse av det kristna ordet tro. När kyrkan bekänner att “vi tror på Gud” är inte det samma sak som att “tro att det ska regna i morgon”. I kyrkan handlar tro om förtröstan, tillit och relation. Martin Luther menar att tro har tre aspekter: tillit, kunskap om den som är trons objekt och om relation med den treenige Guden. Det har med andra ord inte alls att göra med vetande utan är snarare en relationsterm.

Ett vetenskapligt förhållningssätt behöver inte alls vara ett hot mot tron utan kan bli berikande och fördjupande.

—  Fredrik Wenell

Det finns ytterligare ett område som behöver klargöras. Det är de frågor som vetenskapen svarar på och vilka som tron handlar om. Vetenskapen svarar nämligen på frågan hur något sker medan tron svarar på frågan varför det är på ett visst sätt. När forskare ger svar på varför-frågor är det alltid läge att vara skeptisk eftersom de då har gått utöver sitt mandat. Det är nämligen filosofiskt omöjligt att gå från ett är till ett bör. Det kallas för det naturalistiska felslutet. Ofta är det varför-frågorna som livsåskådningar ger svar på. Det är därför viktigt att unga kristna lär sig att ställa rätt frågor. Ett vetenskapligt förhållningssätt behöver inte alls vara ett hot mot tron utan kan bli berikande och fördjupande.

Det kan däremot bli förödande för den personliga tron om de vuxit upp i församlingsmiljöer som inte skapat rätta förutsättningar för att hantera livets komplicerade frågor. De måste ha lärt ungdomarna att se igenom det felaktiga påståendet att tro och vetande är varandras motsatser.

Det är värt att påminna om Lausannedeklarationens skrivning om att Bibeln “är Guds enda skrivna ord, utan fel i allt det påstår”. Den första fråga som då måste ställas är vad Bibeln påstår, och det är att Gud är universums ursprung och uppehållare. Den slår också fast att det är tron som gör att vi förstår det.

Kyrkorna måste lära ungdomar att steg för steg hantera frågorna de möter. Därför är det viktigt att det i kyrkor finns vuxna som lyssnar och ger rimliga svar på komplicerade frågor utan att själva känna sig hotade. Den som tror att Gud är skapare till hela universum behöver inte vara rädd att sökandet efter mer kunskap skulle vara farligt för tron.

Fler artiklar för dig