Ledare

Viktiga värden kan gå förlorade när S vill ta tillbaka kontrollen

Elisabeth Sandlund: Välfärden behöver fortfarande mångfald

Magdalena Andersson under Socialdemokraternas kongress. Infälld bild på Elisabeth Sandlund.

Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden, lovade Socialdemokraternas nyvalda partiledare Magdalena Andersson som en av huvudpunkterna i sitt linjetal på kongressen i Göteborg. Det hon benämnde “experimentverkstaden” ska stängas.

Vilka konkreta åtgärder Socialdemokraterna kommer att lägga fram och om de lyckas genomföra dem återstår att se. SOM-institutets färska rapport visar dock att det finns ett starkt stöd i allmänna opinionen för inskränkningar av rätten till att tjäna pengar på välfärd. 64 procent av svenska folket anser att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att inte tillåta vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Endast 20 procent anser att detta är ganska eller mycket dåligt. Bland dem som definierar sig som “klart till vänster” är stödet föga förvånande överväldigande, 90 procent. Intressantare är att runt hälften av dem som ser sig som klart eller något till höger också instämmer.

Med detta i ryggen är det ingen vågad gissning att “vinster i välfärden” återigen blir en av valrörelsens stora frågor för Socialdemokraterna – och för andra partier. Risken är överhängande att ett och annat barn kommer att kastas ut med badvattnet. Att öppna möjligheter för andra aktörer än de offentliga att verka inom välfärdens område förblir en god tanke. Syftet att öka mångfalden, minska stelbentheten och ge chanser till dem som vågar tänka utanför boxen att omsätta sina idéer i praktiken är fortfarande giltigt. Möjligheterna till valfrihet är fortfarande uppskattade av allmänheten.

Det är definitivt inte så enkelt att det handlar om att proklamera ett vinstförbud

—  Elisabeth Sandlund

Det är ingen lätt uppgift att se till att balansen upprätthålls mellan att å ena sidan se till att skattemedel inte används till fel syften och upprätthålla en effektiv kontroll och att å den andra inte strypa goda initiativ som kan förbättra välfärden. Och det är definitivt inte så enkelt att det handlar om att proklamera ett vinstförbud. Alla verksamheter som ska överleva måste kunna generera ett överskott. Annars finns ingen växtkraft. Det är heller inte orimligt att den som satsat av egna medel har chans att få tillbaka det som investerats. Problemet uppstår när vinsten blir huvudsyftet. Det är därför som även en moderat kommunstyrelseordförande tillika företagsekonom, Robert Wenglén i Lomma, citerad i Hallandsposten, hävdar att skollagen och aktiebolagslagen är oförenliga eftersom den senare slår fast att det är aktieägarnas intressen som ska sättas främst, alltså att vinsten kommer i första hand.

En väg framåt är att underlätta för ideella aktörer, representanter för civilsamhället, att göra sig gällande på välfärdens område. Idéburen verksamhet drivs inte av vinstintresse, även om också den måste gå med överskott för att kunna utvecklas. När Magdalena Andersson talar är det tydligt att det “samhälle” som hon vill ska återta kontrollen är det offentliga. Men det är en alltför snäv, till och med direkt missvisande, definition. Samhället är mycket mer än stat, regioner och kommuner. Det bådar inte gott att den nya partiledaren inte med ett ord berörde vikten av ett starkt och levande civilsamhälle, som har en stor roll att spela på alla områden – inte minst välfärdens.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig