Ledare

Kvinnliga pastorer göre sig icke besvär?

Lennarth Hambre: Att utestänga kvinnor i ledarskap vore djupt olyckligt

Kvinnliga pastorer göre sig icke besvär. Så resonerar samfundet Southern Baptist Convention. Sydstatsbaptisterna är USA:s största frikyrkosamfund som beslutat att utesluta en av de ledande församlingarna i samfundet, Saddleback Church i Los Angeles som Dagen skrivit om (6/3).

Församlingens grundare Rick Warren blev känd i Sverige framför allt genom boken Leva med mål och mening som sålt i 50 miljoner exemplar världen över. När det nya föreståndarparet Andy och Stacie Wood tillträdde i september förra året, då även Stacie anställdes som pastor, var måttet rågat för samfundet. Dess teologiska riktlinje säger att pastorsrollen är förbehållen mannen. Församlingen kan överklaga fram till konventet i juni 2023.

De svenska frikyrkorna kom tidigt att ge utrymme för kvinnliga predikanter även om vissa samfund först på senare tid gett utrymme för kvinnliga föreståndare. Inom Svenska kyrkan har det funnits olika uppfattningar sedan kvinnoprästfrågan avgjordes på 1960-talet och Katolska kyrkan avvisar kvinnliga kyrkliga ämbeten. Synen skiljer sig alltså åt inom samfunden.

Under senare tid har det visat sig att det i Sverige förekommer en rännil av samma typ av tolkning som hos Sydstatsbaptisterna när det gäller kvinnliga pastorer. Ofta är det unga, nya eller blivande pastorer som förfäktar en teologisk hållning där kvinnan utesluts från offentlig pastoral tjänst. Tolkningen har tidigare skapat ledarkris i ett par svenska församlingar, även om det rör sig om förhållandevis få personer.

Flera av dessa grundar sin tolkning kring kvinnor i ledarskap i de nytestamentliga texter som talar om att kvinnan inte ska ha offentliga uppdrag. Dessa bottnar i sin tur i den historiska kontext i vilken texterna skrevs. I det då rådande patriarkala samhället sågs inte kvinnan som ett trovärdigt vittne och ska därför underordna sig mannen. Man menar att dessa ordningar gäller också i dag. De tar alltså inte hänsyn till att det finns exempel på kvinnor som utövade en ledarroll i den första församlingen och var de första som spred berättelsen efter uppståndelsen.

Det är uppenbart att det inte bara blir en teologisk fråga kring Saddleback utan också en fråga om makt.

—  Lennarth Hambre

I de traditioner där man är positiv till kvinnliga pastorer har uppfattningen länge varit att man och kvinna kompletterar varandra – även i pastorala tjänster. Detta tillsammans med Paulus radikala uttalande i Galaterbrevet om att det varken är ras, status eller kön som avgör ställningen inför Gud, avgör därmed själva grundfrågan. Dessutom har historien visat att kvinnor i olika tjänster varit drivande och pionjärer i ett antal uppdrag både i nationell och internationell mission, som i Kenya som Frida Park skrev om nyligen.

Här är det dock uppenbart att det inte bara blir en teologisk fråga kring Saddleback utan också en fråga om makt och inflytande. Maktfrågan är något djupt mänskligt i alla organisationer men borde inte vara ett problem för kyrkan då Gud utgjutit sin Ande över både unga och gamla, kvinnor och män. I stället för att män ska känna sig hotade av kvinnor kan de tjäna tillsammans och bidra till utbredandet av Guds rike. Att förneka kvinnor tjänsten som pastorer vore därför djupt olyckligt.

Fler artiklar för dig