Debatt

19 teser om kyrkans sanna skatt

Rättfärdiggörelsen av nåd måste prägla varje enskild församlings arbete och kyrkan måste våga lägga sig i samhällsfrågor, skriver Kjell Ove Nilsson, i 19 teser om kärnan i reformationen.

I Luthers tes 62 från 1517 finns själva kärnan till Luthers reformatoriska upptäckt: "Kyrkans sanna skatt är det allra heligaste evangeliet om Guds härlighet och nåd". Vad skulle den kunna betyda i dag? Här är mitt svar i form av 19 teser, en femtedel av Luthers.

1. Kyrkans egentliga och unika uppgift är från början att i ord och handling visa på Guds evangelium genom Jesus Kristus, "kyrkans sanna skatt".

2. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige har i dag samma uppdrag, att förkunna det glada budskapet om Jesus som befriaren och frälsaren, främst genom en kontextuell predikan, som håller sig närmare bibeltexterna och den lutherska tolkningen än vad som ofta sker.

3. Grundläggande är gudsbilden och människosynen: Det är mycket som gått fel i människans förhållande till Gud, men evangeliet säger, att det går att få det rätt med Gud igen, och att det är Gud själv som gör det genom Jesus Kristus.

4. Här gäller det främst läran om rättfärdiggörelsen, om rättfärdighet, "syndernas förlåtelse, liv och salighet" i Kristus, en lära som har sina rötter hos Paulus och som aktualiserades genom Luther och står i centrum för kyrkan än i dag.

5. Men då måste kyrkan också ta på allvar vad "synd" innebär i vår tid, vad det faktiskt betyder att så mycket blivit fel inför Gud och vilka följderna allt tydligare blivit i människans "inkrökthet i sig själv", i bortvändhet från Gud och i människors kärlekslöshet mot varandra.

6. Den kristna tron har alltid velat se Jesus som den som genom sitt liv i kärlek och genom sin död och uppståndelse visar vägen till räddning och upprättelse för varje människa som vill ta till sig evangeliets erbjudande, med konkreta konsekvenser i vardagen.

7. Denna räddning kan inte åstadkommas genom människans egna initiativ eller hennes goda moral och prestationer, utan bara på grundval av Guds initiativ, kärlek och nåd.

8. Därför betonar kyrkan med Luther att frälsningen och befrielsen bara kan ske av nåd och genom tro, när människan vill ta emot och öppna sig för det glada budskap som skall genljuda i allt det kyrkan gör.

9. Därför är det helt avgörande att detta får prägla varje enskild församlings verksamhet och tänks in i all planering för församlingens dagliga liv, både inåt i gudstjänst och annat, och utåt i världen och närsamhället.

10. Det betyder att man måste kunna känna igen vad det är att vara kyrka i det som görs, att det märks att det är kyrkans sak det handlar om, inte något som en föreläsningsförening eller ett politiskt parti ägnar sig åt.

11. Kyrkans budskap ska därför slå igenom i all gudstjänst, undervisning och diakoni, och sätten kan verkligen vara många, från barnkörer, konfirmandarbete till seniorgrupper och internationellt engagemang. Ständigt måste frågan ställas: Är detta kyrkan som är på gång och hur uttrycks det som är kyrkans ärende?

12. Därför krävs fördjupning i teologin, i både teori och praktik, i all utbildning och fortbildning för präster, diakoner, musiker och pedagoger, och genom kurser av olika slag, också för förtroendevalda, vaktmästare och andra anställda, och egentligen för alla intresserade kyrkotillhöriga.

13. Kyrkan måste också intensifiera sitt ansvar och engagemang utåt, våga "lägga sig i", vad gäller aktuella samhällsfrågor och allt större och svårare internationella sammanhang, klimatfrågor, flyktingfrågor och så vidare.

14. Kyrkan måste därför vara en fri kyrka, fri från beroende av staten och partipolitiken, också i sina egna strukturer och valprocesser, fri att utöva en aktiv och konstruktiv kritik i olika frågor i samhället och omvärlden.

15. En sådan kyrka är missionerande, socialetisk och karismatisk, med utrymme för alla Andens gåvor, den är Kristuscentrerad, evangeliebestämd och människoinriktad.

16. Omorganisation och strukturförändringar har alltmer blivit viktigare än kyrkans egentliga ärende med evangeliet om Jesus Kristus. Balansen måste återställas. Frågan är: Vilken organisation befrämjar bäst evangeliets sak?

17. Parollen från den senaste omvandlingen: "Samverkan och närhet", har på många sätt blivit en parodi på sig själv, när storskaliga mammutpastorat och odemokratisk toppstyrning fått breda ut sig.

18. Närdemokrati och direktdemokrati måste återinföras, med församlingen som centrum, med den verkliga närheten till människor. Biskop och domkapitel måste återfå sin "makt och myndighet".

19. Det måste alltså till en fortsatt och förnyad reformation i Svenska kyrkan som folkkyrka, både till form och innehåll, med decentralisering av strukturer och beslutsprocesser och med koncentration på centrum i Kristus.

Kjell Ove Nilsson, docent i systematisk teologi, domprost em i Göteborg, aktuell med boken ”Att få det rätt med Gud. Vad säger Paulus och Luther egentligen?” (Mandatus).

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig