Ledare

SKR bör överväga att stänga ute Moskvapatriarkatet

Fredrik Wenell: Rysk-ortodoxa kyrkan går Kremls ärenden

Ryssland har invaderat Ukraina och Moskvas Patriark Kirill välsignar trupperna. Den andliga dimensionen av kriget ska inte underskattas. President Putin använder den rysk-ortodoxa kyrkans historia för att motivera kriget med stöd av kyrkans andlige ledare. Den rysk-ortodoxa kyrkans födelse härleds till dopet av Vladimir I i Kiev år 988. Därför har Ukraina en särskild plats i det återupprättade Ryssland Putin drömmer om.

Hur är det möjligt att en kyrklig ledare på ett så oförblommerat sätt ger sitt stöd åt ett krig?

Bakgrunden finns i teologiska föreställningar med rötter tillbaka till 300-talet kombinerat med 1800-tals nationalism. Det som hände på 300-talet benämns av en del teologer som “konstantinism” och syftar på förändringar där kyrkan gick från att vara en förföljd martyrkyrka till att bli en viktig del i kejsar Konstantins utbredning av Romarriket.

Moskvapatriarkatets ledare Kirill anknyter till de idéerna när han säger att “militärtjänsten är en aktiv manifestation av evangelisk kärlek till sina grannar” och ger trupperna sin välsignelse. Det är konstantinism i dess renaste form. Men det som skiljer Rysslands invasion av Ukraina från Konstantins annektering av kyrkan är att Putin använder den inhemska kyrkans historia som motivation för att döda andra kristna.

Det teologiska felslutet ska givetvis inte belasta vanliga rysk-ortodoxa troende – de som döper sina barn, tar emot mysteriet (nattvarden) i gudstjänsten, ber böner eller sjunger psalmer. Problemet är att deras patriark införlivat deras kyrka i Putins maktambitioner. För dessa korrumperade män är kyrkan en central aktör för Rysslands ambitioner på världsscenen, inte bara i Ukraina.

Vi ser det också i Afrika. Där har Moskvapatriarkatet skapat en parallell ortodox kyrka vid sidan av den som står under Alexandrias jurisdiktion. Biskop Neophytos i Kenya säger att präster från Ryssland har “invaderat våra kyrkor och uppmanat oss att följa dem”. Rysk-ortodoxa kyrkan används helt enkelt som ett instrument för att stärka Putins inflytande i världen.

Och ambitionerna är långtgående. Kirill har till och med hävdat att Ryssland ska frälsa världen från ondskan. Den ondska han syftar på är den västerländska fria och enligt honom moraliskt dekadenta livsstilen. Ryssland har en speciell plats i Guds mission som stärks genom att Putin får mer inflytande.

Av det skälet är frågan om inte Sveriges kristna råd borde stänga ute Moskvapatriarkatet under pågående krig. Vore inte det en rimlig icke-våldshandling för att göra gemensam sak med alla andra organisationer som i dag markerar inom sina respektive intressesfärer? Till och med det internationella fotbollsförbundet tog till slut sitt förnuft till fånga. En sådan markering i tider av krig sänder i alla fall viktiga signaler om svenska kyrkors gemensamma stöd till Ukraina. En handling som ljuder något högre än uttalanden.

Ytterligare ett skäl är det faktum att Moskvapatriarkatet används av Putin för att stärka fosterlandskänslor och patriotiska värderingar bland exilryssar. Något Dagen skrev om i juli 2021. Det är alltså inte tal om en kyrka som identifierar sig med den universella kyrkan utan först och främst med en viss nation i sann konstantinsk anda. Det finns därför skäl att anta att Kirills representanter i Sverige fungerar som lakejer åt Kreml för att stärka Putins inflytande bland ryssar också i Sverige.

Visst, det kan vara en poäng att under fredstid ha med dem vid bordet och samtala, men om ledarna för Moskvapatriarkatet i Sverige har en dold Kreml-agenda framstår det snarast som önsketänkande att de skulle lyssna på svenska kyrkliga representanter mer än på Putin.

Den muslimske muftin på Krimhalvön har riktat en uppmaning till muslimska soldater i den ryska armén som kristna kyrkor kan lära av. Han ber dem att desertera eftersom de annars riskerar att döda andra muslimer som försvarar sitt land, sina hem och familjer.

Nu behöver man inte gå till islam för att finna liknande idéer. Den mennonitiska kyrkan har återkommande propagerat för att kyrkorna åtminstone borde kunna komma överens om att inte döda andra kristna. För den anti-konstantinska mennonitiska kyrkan är det en självklarhet att ingen ska behöva bli dödad, men eftersom de vet att alla kyrkor inte delar deras icke-våldsmotstånd kommer de med den något återhållsamma uppmaningen. En uppmaning som kan riktas till såväl Moskvapatriarkatets svenska representanter som deras överhuvud Kirill i Moskva är därför: Börja med att sluta döda era kristna bröder och systrar i Ukraina.

Fler artiklar för dig