Ledare

Berättigad oro om kyrkoavgifterna

Kommentar: Gör om och gör rätt i frågan om demokratikraven

Det som var tänkt som en praktisk lösning för frikyrkosamfunden, att kunna erbjuda sina medlemmar att betala kyrkoavgift via skattsedeln på motsvarande sätt som Svenska kyrkans, blir i stället en statlig hållhake om regeringens förslag till demokrativillkor förverkligas.

Den oro som företrädare för samfunden ger uttryck för i intervjuer med Dagen är i högsta grad befogad. De pengar som kommer in på detta vis spelar en mycket större roll för ekonomin för både samfund och enskilda församlingar än de bidrag från myndigheten SST som hittills stått i fokus. Här handlar det inte om offentliga skattemedel i direkta bidrag till religiös verksamhet utan om att staten erbjuder en tjänst som i viss mån jämställer andra trossamfund med Svenska kyrkan.

Uppmaningen till regeringen är densamma som tidigare: Gör om och gör rätt!

Fler artiklar för dig