Ledare

Tidningen Dagens framtid är i fara

Mediemångfalden tappar mark med nya mediestödet - Till alla våra läsare, detta är viktigt och avgörande för Dagens framtid, läs gärna noggrant.

Regeringen har fattat ett beslut om ett nytt mediestöd. Detta beslut kommer med stor sannolikhet att påverka Dagen negativt. Till alla våra läsare, detta är viktigt och avgörande för Dagens framtid, läs gärna noggrant.

Till underlag för regeringens beslut finns utredningen Ett hållbart mediestöd för hela landet ledd av utredaren Mats Svegfors.

När kulturminister Parisa Liljestrand (M) under onsdagen(14 juni 2023) presenterade propositionen betonade hon flera gånger att den skulle komma att ligga nära utredningens förslag och att det finns en bred parlamentarisk uppslutning bakom den. Det innebär att förslaget med enkelhet torde gå igenom i riksdagen redan efter sommaren. Ministern lyfte också att det nya stödet är välkomnat av politikerna såväl som mediebranschen. Nja. I detta har Parisa Liljestrand bara delvis rätt.

Ett reformerat presstödssystem är det få i branschen som är emot. Branschen har sedan länge revolutionerats av digitaliseringens framfart med helt nya villkor och förutsättningar som följd och det nuvarande stödet är alltför fokuserat på papperstidningsproduktion. Men i utredningen, och då troligen i propositionen, finns flera riskfaktorer för nationellt spridda tidningar som Dagen, Svenska Dagbladet med flera.

I utredningen resonerar man kring “mediestödets syfte” och anger att syftet är att stärka demokratin genom att:

  1. Främja allmänhetens tillgång till en oberoende lokal och regional nyhetsförmedling av hög kvalitet i hela landet och
  2. Bidra till en mångfald av allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet när sådan mångfald är av särskild vikt.

I första punkten begränsar man alltså mediestödet till lokala och regionala tidningar.

I andra punkten öppnar man dock för att även riksspridda tidningar, som Dagen, fortsättningsvis ska kunna få stöd. Men, utrymmet är betydligt snävare. I en kommentar skriver man att “ett begränsat utrymme kommer emellertid att finnas för att stödja allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet som är av särskild vikt för mångfalden på nationell nivå eller för grupper som är underförsörjda i det samlade medieutbudet.”

Förslaget innebär därmed en stor osäkerhet för tidningar och medier som nationellt bevakar mer nischade frågor, till exempel samhällsfrågor ur ett livsåskådningsperspektiv.

I utredningen konstateras, på goda grunder, att den ökade konkurrensen från den nationella pressen utsätter den journalistik som bedrivs av lokala medier för stora ekonomiska utmaningar. Vad som inte klart framkommer är dock att även nationell press som omfattar journalistik inom mer nischad rapportering, som Dagen, också utsätts för samma ekonomiska utmaningar. Trots det ska vi begränsas.

För nationella medier som tillgodoser mediemångfalden har tänkts att stödet endast beviljas om mediet är av “särskild vikt för mediemångfalden”. För sådan media kommer det ske en prövning.

Dagen är självklart ett exempel på en tidning som tillgodoser mediemångfalden. Det handlar om Sveriges största dagstidning på kristen grund vars främsta uppdrag är att bevaka samhällsnyheter i skärningspunkten mellan tro, religion och samhälle. Tidningen är rikstäckande och ledarsidan politiskt obunden. Dagen bevakar särskilt civilsamhället och kyrkans värld men följer samhällsfrågor brett utifrån ett kristet perspektiv.

Det enda sättet att motverka en allt mer krympande tidning med färre nyheter är att vi fortsätter att växa i antal prenumeranter.

—  Felicia Ferreira

Vi menar därför att samma typer av resonemang som förs rörande den lokala journalistiken borde göra sig gällande även inom nationellt täckande frågor. Vår typ av tidning breddar mediemångfalden till befolkningsgrupper i alla åldrar och socioekonomiska grupper.

Den lokala journalistiken premieras, gott så, men det är synd att det görs på nationella mediers bekostnad. Det finns nämligen inte bara geografiska “vita fläckar” (områden som är journalistiskt underbevakade) i Sverige, det finns också tematiska vita fläckar (exempelvis journalistik som bevakar kyrkor och civilsamhälle på djupet) och här behövs medier som har en bredd av perspektiv och åskådningar.

Dagen finns att läsa på papper och digitalt.

Så hur bevisar man då att man är av särskild vikt för mångfalden? Än så länge finns inte några exempel på vad som avses med särskild vikt. Det innebär att det inte finns några bedömningsgrunder uttalade. Stödet riskerar därmed att helt utebli för nationellt utgivna medier med ett mångfaldsperspektiv.

Det nya stödet ska, förvisso med en övergångsordning, börja gälla redan 2024. Det är nu bråttom för de tidningar som riskerar att drabbas. Prövning av rätt till stöd och kvalificering för särskild vikt borde egentligen ske med förutsägbarhet och långsiktighet. Det saknas tyvärr i förslaget.

För att bygga redaktioner som skapar högkvalitativ journalistik måste medieföretagen kunna planera och våga satsa. Det blir ohållbart att bedriva seriös journalistik med långsiktighet om en prövning för kvalifikation ska göras årligen.

Sammanfattningsvis är vi därför mycket kritiska till förslaget av stöd till den del av mediesverige som vi tillhör. Mediemångfalden kommer att tappa mark genom det förslag som lämnats oavsett bedömningskriterier och förutsägbarhetsaspekter.

En nedskärning blir nu oundviklig för Dagen och en avlövning av självständig media med ambitionen att hålla den journalistiska bredden högt blir ofrånkomlig.

Vi vill fortsätta kunna bidra till en mångfald av medier, i vårt fall med en vision om ett samhälle genomsyrat av kristna värderingar och en kristenhet med ett engangemang för samhället och dess individer. Men vi riskerar att berövas möjligheterna till stabilitet för det arbetet.

Hur ser då framtiden för Dagen ut mitt i all osäkerhet? Vi kommer att göra allt vi kan för att ställa om till de nya förutsättningarna. Det innebär hårt arbete och ekonomiska besparingar. Vi kommer förmodligen behöva fatta beslut som smärtar.

Men vi behöver också er läsare. Det enda sättet att motverka en allt mer krympande tidning med färre nyheter är att vi fortsätter att växa i antal prenumeranter. Vi kommer göra allt för att leverera högkvalitativ journalistik utifrån perspektiv som inte alltid finns i det allmänna mediebruset och min vädjan till er läsare är att troget fortsätta att prenumerera men också till exempel ge en prenumeration till en vän eller släkting. Ge dem gärna möjlighet att läsa Dagen för en billig peng.

Tack för att ni är med och bär Dagen även i framtiden.

Fler artiklar för dig