Sveriges kristna råd oense med polisen

Flera remissinstanser med kristna kopplingar, däribland Sveriges kristna råd och Riksföreningen Sveriges stadsmissioner, välkomnar regeringens förslag om ensamkommande ungdomar. Men polisen uttrycker kritik.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Regeringen har föreslagit att ensamkommande som fått ett beslut om utvisning, under vissa förutsättningar, ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå eller inom Komvux.

Sveriges kristna råd skriver i sitt remissvar att de delar regeringens uppfattning om att det finns ett behov av tillägg i aktuell lagstiftning för att möjliggöra för ensamkommande ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier även om de hunnit fylla 18 år vid tidpunkten för beslut i asylärendet.

Riksföreningen Sveriges stadsmissioner är inne på samma linje. Men av remissvaret framgår samtidigt att föreningen vill ta bort kraven som styr vilka som ska kunna få uppehållstillstånd.

Sveriges stadsmissioner anser att ”personer som befinner sig i liknande och mycket utsatta situationer inte ges samma möjlighet till uppehållstillstånd”.

Föreningen menar att regeringen bör föreslå en återgång till Utlänningslagens reglering om uppehållstillstånd.

Flera kritiska organisationer

Men flera remissinstanser är också starkt kritiska till regeringens förslag – Sveriges Advokatsamfund avstyrker till exempel lagrådsremissen. Ett av skälen är att förslaget är komplicerat och lagtekniskt svåröverskådligt.

”Inte godtagbar särbehandling”

Bland annat hävdar Advokatsamfundet att det är olämpligt att endast personer som har lämnat in sin asylansökan senast den 24 november 2015 ska omfattas av lagen.

”Detta är en grund som från rättsstatliga utgångspunkter innebär en inte godtagbar särbehandling av människor”, står det enligt TT i remissvaret.

Enligt Advokatsamfundet är förslaget i sig undermåligt och ”uppfyller inte ens lågt ställda krav på tydlighet och förutsebarhet”.

I dag kan personer skjuta upp sitt utvisningsbeslut genom att skicka in upprepade ansökningar för gymnasiestudier – trots att de inte har någon chans att komma in. Enligt det nya förslaget ska denna möjlighet begränsas och detta är något som polisen ställer sig bakom.

Nätverket Vi står inte ut

Ett annat förslag, att det ska räcka att den enskilde gjort sin identitet sannolik för att få uppehållstillstånd har polisen däremot synpunkter på.

”Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet”, skriver polisen enligt TT i sitt svar.

Men detta ser inte Sveriges kristna råd som något problem. I remissvaret uttrycker SKR att ”den grupp som lagändringen är tänkta att omfatta bör ha sänkt beviskrav kring identiteten” för att kunna omfattas.

SKR poängterar även att de personer som kan komma att omfattas av lagändringen inte bör utvisas innan lagförslaget träder i kraft.

Ett hundratal lokalföreningar tillhörande nätverket Vi står inte ut, som har drivit på för att ensamkommande som råkat ut för långa handläggningstider ska få stanna, har skickat in egna remissvar.

Inte helt oväntat välkomnar de lagförslaget. Men samtidigt lyfter de många brister, till exempel att förslaget är komplicerat och att en datumgräns ska avgöra vilka som omfattas.

Förslaget från regeringen

En ensamkommande som fått ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Den ensamkommandes asylansökan ska ha registrerats hos Migrationsverket senast den 24 november 2015.

Utvisningsbeslutet ska ha fattats efter 18 årsdagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.