Missionsrådet delar kritik av regeringen

Regeringen tonar ned religionsfriheten, hävdade KD-politikern Sofia Damm på Dagens Debatt i tisdags. Hon får medhåll av Svenska missionsrådet.– Det är olyckligt att religions- och övertygelsefriheten saknas, säger Anders Malmstigen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Striden gäller det nya policyramverket för det svenska utvecklingssamarbetet som biståndsminister Isabella Lövin (MP) presenterade strax före jul. Sofia Damm lyfter i debattartikeln fram att i det dokument som varit ute på remiss fanns en ”ganska bra” skrivning, där religions- och övertygelsefriheten lyftes fram som en viktig faktor i arbetet för mänskliga rättigheter.

Men i det färdiga dokumentet från regeringen är den texten borta och begreppet religionsfrihet finns över huvud taget inte med.

Delar Damms kritik

På debattplats i gårdagens Dagen (12 jan) svarade Isabella Lövin på kritiken. Men Anders Malmstigen, generalsekreterare för Svenska Missionsrådet (SMR), delar fortfarande Sofia Damms kritik.

– Det är olyckligt att religions- och övertygelsefriheten saknas och att det inte längre framgår hur viktigt det är att förstå religion och religiösa aktörers roll för utveckling. Vi blev besvikna över att skrivningarna nu nästan är obefintliga, säger han.

Praktisk betydelse

Han berättar att SMR redan under remissomgången påpekade att skrivningarna var för vaga. Och när slutdokumentet kom 15 december upprepade man kritiken.

Anders Malmstigen poängterar att man kan ställa sig bakom stora delar av dokumentet. Men religionsperspektivet måste finnas med i analys och underlag för alla utvecklingsstrategier.

– Det är väldigt bra att Isabella Lövin anser att religionsfrågor har en självklar plats i arbetet för mänskliga rättigheter. Men SMR:s rapporter har visat att det integrerade arbetssätt som hon hänvisar till och som länge funnits hos UD, har snarare resulterat i att religionsfrågorna försvunnit i mängden, säger han.

”Bristande kunskaper”

Han hänvisar till bristande kunskaper om frågorna bland annat på ambassadnivå, något som han menar att UD ännu inte tagit tag i.

– Däremot är det bra om religionsfriheten prioriteras av den särskilda ambassadören för mänskliga rättigheter. Det kommer SMR att följa upp.

Men har det verkligen någon praktisk betydelse vad som står i ett sådant här dokument?

– Vi tycker att det spelar roll eftersom det är regeringens övergripande styrdokument för utvecklingssamarbetet och sätter ramarna för vad UD och Sida prioriterar i praktiken.

Fortsatt bevakning

Anders Malmstigen säger att Svenska missionsrådet kommer att fortsätta bevaka religionsfrihetsfrågorna, oavsett vad som står i dokumentet.

Lilla Erstagården