Debatt

KDU: Kristna friskolor är ett hot mot S fostran av samhällets barn

Socialdemokraternas aggression mot kristna friskolor saknar i mångt och mycket grund. Regeringens utspel är snarare ett uttryck för Socialdemokraternas maktfullkomlighet, skriver Natanael Kvidal, KDU.

Den 4 februari höll skolministern en presskonferens där regeringen presenterade skärpta regler för konfessionella friskolor. Skälet var att Säkerhetspolisen funnit kopplingar mellan konfessionella skolor och våldsbejakande islamism.

På presskonferensen nämnde regeringen att åtgärderna bland annat är ett tydligare demokrativillkor samt att Skolinspektionen och kommuner ges fler verktyg för att kunna granska konfessionella skolor.

Utbildningsministern medgav dessutom att Socialdemokraternas hållning förvisso är att förbjuda konfessionella skolor helt, men att det saknas stöd i riksdagen för detta och att regeringen därför – för tillfället – arbetar med ett förslag om att förbjuda nyetableringar av konfessionella skolor. Ett förslag som för övrigt sannolikt strider mot Europakonventionen, där föräldrar ges rätt att välja en utbildning till sina barn som speglar deras religiösa och filosofiska övertygelse.

Den som är någorlunda bekant med Socialdemokraterna lär sig, förr eller senare, att tala just “socialdemokratiska”. Partiets slogan “Ett starkare samhälle” betyder på socialdemokratiska “en starkare stat”. “Kortsiktiga marknadslösningar” betyder, på socialdemokratiska, “fria val i välfärden”.

Därför är det inte förvånande att just kristna friskolor i sin tur kännetecknas exempelvis av en högre toleransnivå för olika åsikter.

—  Natanael Kvidal, KDU

Och att “ta tillbaka kontrollen”, en annan socialdemokratisk kampanjfras, är mer eller mindre synonymt med att Socialdemokraterna som parti tar tillbaka kontrollen. En överdrift, invänder kanske vän av ordning. Troligen inte. Exempelvis visade en rapport från Timbro (2021) vid namn Enpartistaten att Socialdemokraterna grovt missbrukat regeringens utnämningsmakt till att ge andra socialdemokrater statliga (och o-politiska!) toppjobb, något som enligt Timbro sannolikt bryter mot Sveriges åtaganden enligt FN:s korruptionkonvention. Genom att missbruka utnämningsmakten är det möjligt för Socialdemokraterna att fortsätta ha inflytande över statsförvaltningen, även om de förlorar ett val.

Hur är detta relevant för frågan om kristna friskolor, som S vill förbjuda? Jo, kristna friskolor har en annan, kristen, världsbild än Socialdemokraterna. Därför är kristna friskolor ett hot mot socialdemokratins uppfostran av “samhällets barn”. Med denna premiss som grund kan Socialdemokraterna motivera ett etableringsstopp för kristna konfessionella friskolor, med motivationen att andra konfessionella friskolor haft problem med just våldsbejakande islamism.

Trots att få socialdemokrater lär övertygas, eftersom partiets motstånd som sagt är ideologiskt, kan det vara rimligt med lite statistik över hur kristna konfessionella friskolor presterar. En sammanställning från Kristna Friskolerådets rapport (2020) visade bland annat att kristna friskolor, utifrån Skolinspektionens statistik, ligger långt över det nationella rikssnittet i arbetet med att förmedla de grundläggande värden som fastställs i läroplanen.

Mer specifikt presterar de kristna friskolorna i rapporten klart högre än det nationella snittet på enkätfrågor som “i min skola respekterar vi varandras olikheter” och “på lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor”. Vidare är även den nationella mångfalden på kristna skolor högre än snittet och eleverna har ett högre resultat på området “argumentation och kritiskt tänkande” utifrån Skolenkäten.

På många sätt är detta något paradoxalt, särskilt för socialdemokrater. För hur kan skolor som har en så pass tydlig (kristen) inriktning prestera högre på parametrar som mäter respekt för olika åsikter och kritiskt tänkande?

För KDU är det inte paradoxalt. Att mänskliga rättigheter, såsom yttrande- och tankefrihet och en rättsstat, växte fram i västvärlden berodde till stor del på att det var just samhällen påverkade av kristna värden och världsbild. Därför är det inte förvånande att just kristna friskolor i sin tur kännetecknas exempelvis av en högre toleransnivå för olika åsikter.

KDU värnar Sveriges kristna arv och att barnen ska få en god utbildning, där självklart ingen ska tvingas att underkasta sig en viss religion. Att stänga kristna friskolor, eller införa ett etableringsförbud för nya med hänvisning till islamism i andra skolor, är helt fel väg att gå och visar, om något, snarare på Socialdemokraternas maktfullkomlighet.

En maktfullkomlighet där kristna skolor är en konkurrent till Socialdemokraternas vilja om att låta det offentliga styra undervisningen och uppfostra barnen, även utanför läroplanen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig