Retuscherad bild av Thomas av Aquino

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läser man Frida Parks ledare 2 juli ”Kristna var först med feminism” är det lätt att få intryck av att Thomas av Aquino blivit ihågkommen som en medeltida föregångsman för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förvisso räknas han till ”en av kristendomens viktigaste tänkare” men i synen på kvinnan förblev han i mångt och mycket ett barn av sin tid. Bilden som Frida Park målar upp av Thomas av Aquino är starkt retuscherad. ”Kvinnan kan inte vara medborgare i absolut bemärkelse utan behöver en förmyndare mellan sig och staten” är exempel på Thomas kvinnosyn. När det gäller påståendet att kvinnan var ”partner” ansågs att hennes främsta livsuppgift var att hjälpa mannen med fortplantningen.

Det brukar sägas att Thomas av Aquino ”kristnade” Aristoteles och det är ett välkänt faktum att det var Thomas som gjorde Aristoteles känd i västvärlden. I detta inkluderas dock också Aristoteles antika konceptionsteori som gick ut på att mannen är den mänskliga normen och kvinnan en ”defekt” man. Detta synsätt har hållit i sig inom exempelvis den katolska kyrkan fram till våra dagar vad beträffar synen på bland annat kvinnliga ämbetsbärare. I det jordiska livet före döden var kvinnan i Thomas av Aquinos medeltida värld i allt underordnad mannen men Thomas var mycket noga med att framhålla att i livet efter döden var man och kvinna jämställda.

Irène Nordgren, reformkatolik

Läs mer Frida Park: Kristna var först med feminism

 

Svar direkt: 

Det är givetvis riktigt, som Irene Nordgren påpekar, att Thomas av Aquino var ett barn av sin tid – inklusive av medeltidens naturvetenskapliga uppfattningar kring män och kvinnor som stammade från Aristoteles. Men som professor Michael Nolan konstaterar i sin artikel ”The Defective Male: What Aquinas Really Said” modifierade han Aristoteles även på detta område.

Thomas markerade att kvinnligt kön inte ska betraktas som en defekt, utan att hon liksom mannen var Guds skapelse. Givetvis finns, om vi mäter honom utifrån vår tids måttstockar, en hel del att anmärka på. Men om vi jämför honom med det filosofiska arvet från antiken finner vi också mycket som sticker ut och framstår som progressivt.

Till exempel saker som Frida Park nämnde i sin ledare, som rör både kvinnans ställning som självständigt subjekt och hennes rättigheter. Det har dessutom alltid varit en självklarhet i den kristna traditionen att män och kvinnor är jämställda på det andliga planet, inför Gud. Att den katolska kyrkan inte tolkar det faktum att både män och kvinnor är kallade till ett heligt liv som att de båda är kallade att bli präster är väl känt, och en debatt som vi följer med intresse.

Dagens ledarredaktion

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (20%)
  • Nej (80%)
  • Vet inte (0%)

5 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner