När Jesus blev gerillasoldat

Dagen recenserar boken om mötet mellan svensk kristen vänster och marxismen 1965-1989.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Få rörelser har väckt sådan uppståndelse som 1968 års politiska vänster. En hel ungdomsgeneration bröt med arv och tradition. Nävar höjdes i skyn och ropen skallade. Skolelever och studenter bråkade, medan deras föräldrar och lärare undrade vad de hade gjort för ont.

Mindre känt är nog att en revolt samtidigt rasade i kyrkor och samfund, där yngre teologer börjat ifrågasätta sin egen lära. Vilket uppdrag borde moderna kristna ta sig? Kunde de bara se på, när jordens fattiga sögs ut av giriga kapitalister? Äldre kristna fick höra att de inte brydde sig om de sämst ställda. Kyrkans revoltörer tog stöd av såväl döda tänkare som Marx och samtida socialister som Herbert Marcuse. I Sverige anknöt nya opinionsbildare till ett inhemskt radikalt arv.

Om dåtidens röda vindar i svenska samfund handlar idéhistorikern Johan Sundeens nya studie, som skildrar personer och idéer i denna kyrkliga revolt. ”68-kyrkan” heter boken, med undertiteln ”Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989”. Sundeens studie ingår i Johnsonstiftelsens projekt om 68-vänstern i Sverige.

68-kyrkans gestalter lånade uppslag från Europa och USA. Men Sundeen går även in på en radikal repris som inföll på 1980-talet, då den så kallade befrielseteologi som uppstått i Latin- och Centralamerika upptogs av en del kristna i vårt land.

Sundeen analyserar välavvägt de tankar och motiv som drev debatten. Sin egen kritiska, kristna grundsyn låter han medvetet komma till tals. Också kritik av 68-kyrkan relateras. En sådan fördes fram av män som pingströrelsens Stanley Sjöberg och Olof Djurfeldt, lekmannen Bengt Olof Dike, domprosten Per-Olof Sjögren, prästen ”Fader Gunnar” Rosendal och författarna Andres Küng och Sven Stolpe. Sundeen utgår från ett stort material med inlägg från radikalteologer som Per Frostin, Jonas Jonson, Anders Westerberg, Martin Lind, Carl-Henric Grenholm, Lars Carlzon och K G Hammar.

Flera av dessa personer hade radikaliserats vid det stora kyrkliga mötet i Uppsala 1968, som flera deltagare sett som en uppenbarelse. Nu uppkom en rad nya idéfora som Tidssignal och Konkret. Sundeen ägnar sig dock mest åt KRISS, Kristna studentrörelsen i Sverige, där man hävdade att personlig frälsning bör vika för allas materiella väl, varför kyrkan borde förena sig med radikala vänsterpartier.

Utom att bedriva en långtgående jämlikhetssträvan och att vilja upphäva den privata äganderätten i Sverige ställde man krav på det internationella samfundet. Inför orättvisorna i Latinamerika var inte förbön och hjälp nog, man hade rätt att förorda väpnad gerillakamp. I Maos kulturrevolution anade Jonas Jonson Guds hand.

Johan Sundeen visar att de svenska radikalkristna gick i takt med Kyrkornas världsråd. Detta undvek vid tiden att ifrågasätta kommunistregimer, men angrep ofta USA och väst. Sovjet anordnade gärna dialogmöten mellan marxister och kristna. Sundeen visar på svenska initiativ för att stödja Östtyskland (DDR), liksom Sandinistregeringen i Nicaragua. Entusiasmen svalnade dock, när Solidaritet i Polen framträdde.

Vad fick då dessa teologer att omtolka kristen lära så att våld godtogs som politisk metod? Sundeen pekar på en idealism som blev så stark att verklighetskänslan tog skada. De radikala teologerna avvisade all kritik. De mötte nog undran hos äldre kolleger. Men deras karriärer tog knappast skada av dessa ställningstaganden, för flera blev senare biskopar och professorer.

Att en motståndare till den extrema vänsterteologin var tidningen Dagen kan här noteras. I striden om de nya dogmerna tog Dagen avstånd från Sovjet och andra diktaturstater. I tidningen belystes ofta, hur dessa stater misshandlade sitt folk och inte minst sina kristna.

Johan Sundeens bok ger en bred och nyansrik bild av sitt ämne. Den kan bli en klassiker, en källa att ösa ur om ett märkligt och ändå ganska okänt skede i svensk kyrkohistoria.

Carl Johan Ljungberg

Johan Sundeen

”68-kyrkan – Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989”

(Johnson­stiftelsen)

Böneutrop
Kyrka och politik