Så ser abortlagstiftningen ut i EU:s medlemsländer

Dagen går igenom förutsättningarna för abort i samtliga EU-länder.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Observera att den här artikeln publicerades 2007, fakta i frågan kan ha ändrats sedan dess.
 

Belgien
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Kvinnan måste uppleva ångest eller på annat sätt må dåligt över att fullfölja graviditeten. Senare aborter tillåts när som helst under graviditeten om två läkare konstaterat att kvinnans hälsa är hotad eller om fostret har en extremt svår och obotlig sjukdom. Kvinnan måste samtala med en läkare minst sex dagar före ingreppet. Samtalet måste äga rum på vårdinrättning och fullödig information måste lämnas till kvinnan.

Bulgarien
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Fri abort till och med vecka 12. Därefter undantag fram till 20 veckan om kvinnan lider av dokumenterad sjukdom som kan äventyra hennes eller barnets hälsa. Efter 20:e veckan görs undantag endast om kvinnans liv är direkt hotat eller om barnen väntas bli mycket svårt handikappat.

Cypern
Tillgänglighet: Under specifika omständigheter.
Begränsning: 28:e graviditetsveckan.
Villkor: Abort är tillåtet för att rädda kvinnans liv eller för att bevara hennes hälsa. Också tillåtet efter våldtäkt eller incest samt då barnen riskerar födas med svåra funktionshinder. Underskrift från två läkare krävs i alla fall utom då det rör sig om våldtäkt eller incest. Den som utför eller genomgår illegal abort kan dömas till sju års fängelse.

Danmark
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Efter 12:e veckan måste aborter godkännas av en kommitté på fyra personer. Aborten måste utföras på statligt eller kommunalt sjukhus. Tillståndsgivningen för icke danska medborgare är mycket restriktiv. Betydligt restriktivare regler gäller på Färöarna.

Estland
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Efter tolfte veckan måste kvinnan konsultera läkare. Orsakerna måste nedtecknas skriftligt. Vid risk för moderns eller barnets hälsa tillåts abort fram till vecka 22. Även kvinnor under 16 år och kvinnor över 45 kan medges undantag. Aborter av andra skäl än medicinska bekostas till större del av kvinnan själv.

Finland
Tillgänglighet: Under särskilda omständigheter.
Begränsning: 24:e graviditetsveckan.
Villkor: Fram till 12:e veckan är abort tillåtet om det behövs för att bevara kvinnans fysiska eller mentala hälsa; av sociala eller ekonomiska skäl eller vid våldtäkt. Tillstånd ges fram till 20:e veckan om det finns risk för kvinnans fysiska hälsa samt för mödrar under 17 år. Vid risk för svåra missbildningar på fostret ges tillstånd fram till 24:e veckan. Tillstånd från läkare krävs fram till 12:e veckan. Därefter krävs särskilt tillstånd från det statliga medicinska rådet. I praktiken kan kvinnor göra abort fritt fram till vecka 12.

Frankrike
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Kvinnan får göra abort om hon upplever ångest eller på annat sätt finner det svårt att fullfölja graviditeten. Efter vecka 12 ges tillstånd endast om allvarlig fara för kvinnans liv föreligger eller om fostret uppvisar symptom på svår och obotlig sjukdom. Två läkare måste bekräfta. Kvinnor under 16 år får göra abort utan föräldrarnas vetskap, men måste i dessa fall ha sällskap av en vuxen.

Grekland
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Aborter utförs fram till 19:e veckan om graviditeten beror på våldtäkt eller incest eller om fostret har svåra skador. Minderåriga måste ha skriftligt medgivande från målsman. Reglerna har nyligen liberaliserats men kunskapen hos allmänheten är relativt låg. Illegala aborter är enligt FN fortfarande relativt vanliga.

Irland
Tillgänglighet: Förbjudet.
Begränsning: Om kvinnans liv är hotat.
Villkor: Abort tillåts bara i fall där kvinnans liv är i fara (inklusive självmordsrisk). Landet har under de senaste 20 åren haft fem folkomröstningar om abortlagarna. Katolska kyrkan och regeringen ville i den senaste omröstningen förbjuda kvinnor att utföra abort även om de uppger att de överväger självmord. Omkring 6000 kvinnor reser årligen till Storbritannien för att göra abort där.

Italien
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Kvinnan måste ha intyg undertecknat av läkare. Från det att graviditeten konstaterats måste modern också överväga sitt beslut i minst en vecka. Efter den 12:e veckan tillåts abort endast om det är risk för kvinnans fysiska eller psykiska hälsa eller om barnet tros ha mycket svåra funktionshinder. Vårdpersonal som av religiösa eller moraliska skäl inte vill utföra aborter har möjlighet att utnyttja en samvetsklausul. Kvinnor under 18 år måste ha målsmans medgivande.

Lettland
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Abort kan medges även efter 12:e veckan men särskilt tillstånd krävs. Förutom hälsoskäl kan tillstånd ges om fadern dör under graviditeten; om fadern eller modern hamnar i fängelse; vid skilsmässa under graviditeten eller om kvinnan blivit med barn till följd av våldtäkt.

Litauen
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Abort kan medges även efter 12:e veckan men särskilt tillstånd krävs. Lagar och praxis liknar de som råder i Lettland. Inga stora förändringar har skett i lagstiftningen sedan landet blev självständigt från Ryssland.

Luxemburg
Tillgänglighet: Under särskilda omständigheter.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan
Villkor: Tillstånd ges under de första 12 veckorna förutsatt att abort är nödvändigt för att bevara kvinnans fysiska eller psykiska hälsa; av ekonomiska eller sociala skäl eller efter våldtäkt eller incest. Kvinnan måste fundera över sitt beslut i minst en vecka och vårdpersonal är skyldig att lämna information där alternativa lösningar presenteras. Efter 12:e veckan lämnas tillstånd endast vid allvarliga hot mot kvinnans eller barnets hälsa. Idessa fall måste två läkare skriftligen bekräfta att tillståndet är så allvarligt att abort är nödvändigt. Enligt en samvetsklausul är läkare endast tvingade att utföra abort då det är nödvändigt för att rädda moderns liv.

Malta
Tillgänglighet: Ingen.
Begränsning: Total.
Villkor: Inga. Abort är förbjudet under alla omständigheter. Kvinnor som utför abort på sig själva kan dömas till fängelse i mellan 18 månader och tre år. Läkare eller annan vårdpersonal som medverkar till abort kan dömas till fängelse mellan 18 månader och fyra år samt förlorar rätten att arbeta som läkare. Regeringen och landets biskopar protesterade högljutt då kvinnor från Malta fick möjlighet att utföra abort på ett fartyg placerat på internationellt vatten utanför Maltas kust 2000.

Nederländerna
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 13:e graviditetsveckan.
Villkor: En fem dagars betänketid krävs mellan första undersökning och utförandet av ingreppet. Abort kan tillåtas upp till 24:e veckan om kvinnan uppger att hon mår dåligt eller av psykiska eller sociala skäl inte vill fullfölja graviditeten. För landets invånare omfattas abort av den allmänna sjukvården. Utlänningar får genomföra abort i landet men måste då betala själva.

Polen
Tillgänglighet: Under särskilda omständigheter
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Tillåtet för att rädda kvinnans liv eller för att bevara hennes fysiska eller mentala hälsa. Abort medges också om barnet tros ha svåra missbildningar. Ingreppet måste utföras av särskilt auktoriserad gynekolog. Efter 12:e veckan tillåts abort endast för att rädda kvinnans liv och hälsa. Minderåriga måste ha tillstånd från målsman.

Portugal
Tillgänglighet: Under särskilda omständigheter.
Begränsning: 16:e graviditetsveckan.
Villkor: Tillåtet fram till 12:e veckan för att rädda kvinnans liv eller bevara hennes fysiska eller mentala hälsa. Abort till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp tillåts till vecka 16. Om kvinnans liv är hotat eller om barnet konstateras lida av svår och obotlig sjukdom eller missbildning tillåts abort, efter särskilt läkarutlåtande, fram till vecka 24. Lagarna kommer att ändras så att abort kan utföras utan särskilda skäl fram till 10:e graviditetsveckan, efter en folkomröstning där 60 procent sa ja till förändringen.

Rumänien
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 14:e graviditetsveckan.
Villkor: Måste utföras av särskild godkänd klinik med kvinnans medgivande. Abort kan utföras senare i graviditeten om det är absolut nödvändigt med hänsyn till kvinnan hälsa. En läkare som utför en illegal abort förlorar rätten att utöva sitt yrke.

Slovakien
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan
Villkor: Begäran om abort måste vara skriftlig. Kvinnan får inte ha utfört abort under de senaste sex månaderna. Detta gäller dock inte kvinnor som har minst två barn sedan tidigare eller i fall av våldtäkt eller andra Sexuella övergrepp. Kvinnan måste genomgå någon typ av samtalsterapi. Kvinnor under 16 år måste ha föräldrars medgivande och för kvinnor mellan 16-18 år måste läkaren informera målsman om ingreppet.
Abort efter vecka 12 medges endast av medicinska skäl eller då graviditeten uppkommit till följd av våldtäkt eller incest.

Slovenien
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 10:e graviditetsveckan.
Villkor: Inga begränsningar före 10:e veckan. Därefter krävs särskilt tillstånd från ett råd bestående av gynekolog, överläkare och psykolog eller motsvarande. För kvinnor under 18 år krävs föräldrars medgivande om inte kvinnan visat att hon är fullt kapabel att försörja sig själv.

Spanien
Tillgänglighet: Under särskilda omständigheter.
Begränsning: 22:a graviditetsveckan.
Villkor: Abort tillåts under de första 12 veckorna om det är nödvändigt för att bevara kvinnans fysiska eller psykiska hälsa. Vid våldtäkt måste övergreppet först rapporteras till polisen. Om barnet har allvarliga skador som skulle medföra svåra fysiska eller psykiska handikapp kan abort tillåtas fram till vecka 22. Detta måste dock bekräftas av specialister utöver den läkare som utför ingreppet.

Sverige
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 18:e graviditetsveckan.
Villkor: Vid aborter som utförs mellan 12-18 veckan måste kvinnan samtala med socialarbetare eller motsvarande. Efter vecka 18 krävs särskilt tillstånd från Socialstyrelsen som beviljar abort längst fram till vecka 22. Om fostret är så skadat att det saknar förutsättningar att överleva utanför livmodern kan dock abort beviljas även efter vecka 22.

Storbritannien
Tillgänglighet: Under särskilda omständigheter
Begränsning: 24 graviditetsveckan
Villkor: Abortlagarna är samstämmiga i England, Scottland och Wales. Ingreppet tillåts förutsatt att det är nödvändigt av ekonomiska skäl, av sociala skäl eller av hälsoskäl. Två praktiserande legitimerade sjukvårdsanställda måste intyga att nödvändiga krav är uppfyllda.

Tjeckien
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Medgivande från gynekolog krävs. Efter 12:e veckan görs undantag endast om kvinnans liv eller hälsa är i fara eller om fostret väntas få betydande funktionshinder. Beslut fattas i dessa fall av en medicinsk kommitté. Kvinnor som gjort abort får inte göra en ny abort inom sex månader. Undantag är fall av våldtäkt, om kvinnan fyllt 35 år eller har minst två barn sedan tidigare.

Tyskland
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Kvinnan måste få professionell samtalshjälp minst tre dagar före ingreppet. Den yrkesperson (läkare, terapeut, psykolog etc) som kvinnan talar med måste upplysa om det ofödda barnets rätt till liv samt försöka förmå kvinnan att fortsätta graviditeten. Endast låginkomsttagare har rätt till ekonomisk hjälp. Det är straffbart för privatpersoner att, genom övertalning eller erbjudanden om ekonomisk hjälp, förmå en kvinna att genomgå abort.

Ungern
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: 12:e graviditetsveckan.
Villkor: Kvinnan måste ha samtal med sjukvårdspersonal. Dessa har skyldighet att upplysa om preventivmedel samt berätta om vilken hjälp som finns att få för den som väljer att fullfölja graviditeten. Om graviditeten är ett hot mot kvinnans hälsa eller om barnet väntas få svåra funktionshinder kan abort utföras när som helst under graviditeten.

Österrike
Tillgänglighet: På begäran.
Begränsning: Tre månader (i praktiken 12:e veckan).
Villkor: Kvinnan måste genomgå medicinsk konsultation. Abort kan genomföras efter 12:e veckan om kvinnans hälsa är hotad; om barnet riskerar födas med svåra fysiska eller psykiska funktionshinder eller om modern är under 14 år.
Kvinnans möjlighet att betala för sin abort spelar en betydande roll. Utanför de stora städerna finns få kliniker som utför abort.

Lilla Erstagården