Böcker

Recension: Rosenius egna brev är fascinerande läsning

David Nyström har läst “Kretsen kring Rosenius”

Titel: Kretsen kring Rosenius: släkten, vännerna, och breven

Redaktör: Daniel Lindmark

Förlag: Artos & Norma (275 sidor)

Genre: Kyrkohistoria

“Min älskade Broder … Jag undrar ej, om du anser mig för en otacksam sälle, som alldeles glömt sina Wänner! Och jag kan ej sjelf begripa, att jag kunnat så länge förgäta en så kär sak, som att skrifva till dig.”

Så lyder inledningen till ett brev, författat den 8 oktober 1852 av väckelsepredikanten Carl Olof Rosenius till hans gode vän Lars Petter Wåhlin. Tillsammans med ett antal andra tidigare opublicerade brev, utgör det ett av bidragen till den nyutgivna antologin Kretsen kring Rosenius, som är redigerad av professorn i kyrkohistoria Daniel Lindmark. Antologin består av en fascinerande samling texter, som kartlägger några av de relationer och nätverk som bildades runt Rosenius under hans mest aktiva tid.

Rosenius, mest känd som medgrundare till och förgrundsgestalt för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS), var mycket flitig som redaktör och skribent och han nådde ett stort antal människor genom sina skrifter, både i Sverige och utomlands. Men inte minst var det genom brevskrivande han byggde och vårdade sina relationer. Enligt uppgift tog Rosenius emot runt 4 000 brev årligen, av vilka han lär ha besvarat upp till hälften. En smått otrolig mängd. Dessa brev kunde innehålla råd, förmaningar och uppmuntran, men även teologiska utsagor eller personliga vardagsberättelser. Och, som citatet ovan visar, ursäkter för sent svar!

Fem forskare har bidragit med texter, genom vilka vi får stifta bekantskap med Rosenius släkt och vänner, såväl som med nyläsarkretsar i Västerbotten och kretsen runt George Scott i Stockholm.

Det här är forskning som publiceras, och läsarvänligheten varierar. Två av texterna är skrivna på danska. Som helhet utgör ändå boken spännande läsning, och ger fördjupade inblickar i de relationer som präglade och formade en av 1800-talets viktigaste kristna profiler.

Fler artiklar för dig