Debatt

Många talar sig varma för mångfald - men valfriheten är kraftigt begränsad

Det beslut som riksdagen fattar i dag kommer betyda mycket för många enskilda som kan få del av idéburna aktörers viktiga verksamheter. Det stärker valfrihet, kvalitet och mångfald, skriver Jakob Forssmed, KD.

Idéburna aktörer bidrar med stora värden i samhället med sitt engagemang för att stötta barn, äldre, utsatta och personer i behov av stöd, vård och omsorg. Mervärden skapas också när idéburna agerar utförare i välfärden på det offentligas uppdrag – som när organisationer som Stadsmissionen, Ersta och Bräcke diakoni, Hela människan, Röda korset, Räddningsmissionen, LP-verksamheten och andra idéburna aktörer bedriver verksamhet utan vinstsyfte. Dessa aktörer präglas av en tydlig idé grundad i ett medmänskligt engagemang och ofta en möjlighet att också knyta till sig volontärer och civilsamhälleliga nätverk.

Många talar sig i högtidstalen varma för vikten av en mångfald av aktörer i välfärden. Men samtidigt har valfriheten för brukaren allt mer kommit att handla om ett val mellan en större kommersiell aktör och kommunens verksamhet. Alltför lite har gjorts för att uppmuntra och skapa förutsättningar för idéburna aktörers deltagande i välfärden.

Jämfört med övriga Norden och Europa är idéburna organisationers andel av välfärdssektorn liten. Knappt tre procent av den skattefinansierade välfärden i vårt land utförs av idéburna aktörer, trots att svenska medborgare är mycket positiva till just idéburen verksamhet.

I Norge är andelen välfärdsverksamhet som utförs av idéburen sektor dubbelt så stor och i Danmark är den fem gånger så stor. I andra länder – såsom Nederländerna, Tyskland och Belgien – är idéburna aktörer i välfärden en självklarhet.

Med detta förslag tar vi steg mot målet om att minst tio procent av välfärdsutförandet ska ske genom idéburna aktörer.

—  Jakob Forssmed, KD

Kristdemokraterna har vid flera tillfällen agerat för att förbättra förutsättningarna för idéburen välfärd. Vår långsiktiga målsättning är att idéburen sektor ska stå för tio procent av välfärdsutförandet. För att uppnå detta behöver fler steg tas.

Regeringen har nyligen lämnat ett av oss efterfrågat och välkommet förslag gällande möjligheter för myndigheter att reservera upphandlingar och valfrihetssystem för idéburna aktörer – något Kristdemokraterna drivit under lång tid. Det kommer skapa större möjligheter för idéburen sektor att vinna exempelvis kommuners kontrakt gällande hemtjänst, barnomsorg och social omsorg för personer med funktionsnedsättning.

I dag väger kostnadsaspekten ofta alltför tungt i upphandlingarna, medan de mervärden som idéburen sektor bidrar med kan upplevas abstrakta och omätbara för upphandlaren. Då lagstiftningen är snårig tar man det säkra före det osäkra, vilket får till effekt att idéburna aktörer har svårt att hävda sig i traditionella upphandlingar.

Svårigheten att vinna större kontrakt innebär hinder att växa och förbättra verksamheten, vilket i sin tur gör att man inte kan skapa de skalfördelar som exempelvis privata aktörer har. Det ger sämre förutsättningar i nästa upphandlingssituation.

Det finns dock ett undantag vad gäller upphandlingar där vi inte anser att kontrakt ska kunna reserveras endast för idéburen sektor. Det gäller det så kallade vårdvalet i primärvården, som är det enda lagstadgade LOV-systemet – en mycket viktig reform som Kristdemokraterna drev igenom i regeringsställning 2009. Eftersom varje region måste tillämpa det i dag har även regionpolitiker som inte vill tillåta andra vårdcentraler än regionens egna tvingats öppna för denna mångfald.

Skulle möjligheten att reservera upphandling med valfrihetssystem för idéburen sektor tillämpas här, skulle det kunna leda till att reformen används för att kasta ut privata aktörer från välfungerande LOV-system, och i praktiken innebära att regioner som är valfrihetsmotståndare nyttjar reformen för att kunna bedriva primärvården helt i egen regi, eftersom det finns få idéburna aktörer aktiva inom just primärvården.

Kristdemokraterna har därför, tillsammans med Liberalerna, drivit fram skarpa förändringar i regeringens förslag så att det lagstadgade vårdvalet undantas från möjligheten att reservera valfrihetssystem för idéburen sektor. På så vis värnas den av många patienter uppskattade valfriheten i primärvården, samtidigt som mer mångfald skapas inom annan vård och omsorg. Vi har nu fått med oss en blocköverskridande majoritet i riksdagen på denna lösning.

Med detta förslag tar vi steg mot målet om att minst tio procent av välfärdsutförandet ska ske genom idéburna aktörer. Många viktiga idéburna verksamheter inom vård och social omsorg, som stretat på under lång tid trots sämre förutsättningar än andra aktörer, kommer nu kunna växa och utvecklas. Nya verksamheter, drivna med stort engagemang och medmänsklighet, kommer kunna uppstå.

Det beslut som riksdagen fattar i dag, och som vi drivit fram, öppnar nya möjligheter: Sådant som Fontänhus, hospice, traumabehandling, kvinnojourer, behandlingshem och missbruksvård – där kommuner, regioner och myndigheter gärna ser en idéburen aktör som driver verksamhet – kan nu lättare komma på plats.

Det kommer betyda mycket för många enskilda som kan få del av dessa aktörers viktiga verksamheter och stärka valfrihet, kvalitet och mångfald! Vi kristdemokrater är stolta över att ha drivit fram en sådan viktig reform.

Fler artiklar för dig