Ledare

Lägg demokrativillkoren i papperskorgen och börja om

Kommentar. Staten ska inte uppfostra kyrkorna och civilsamhället

Staten har en viktig uppgift att skapa goda förutsättningar för samhället i stort. Men den avgående regeringen har haft en alltför stor klåfingrighet när det gäller civilsamhället. Det är den samhällssektorn som uthålligt under många år haft hårt arbetande frivilliga utan egen vinning. Det gäller både föreningsliv och kyrka. Ambitionen att uppfostra med lagstiftning kring demokrativillkor för att få statligt stöd är helt missriktat. Detta arbete ligger på lagstiftarens bord samtidigt som svensk frikyrka utövat ett demokratiarbete under 150 år, långt före det var möjligt att rösta fram kvinnor till Sveriges riksdag.

Regeringens förslag gäller för trossamfunden (Svenska kyrkan undantaget) och organisationer som får pengar via allmänna arvsfonden, och i nästa led för allt statligt stöd till civilsamhället. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) menar att de som utövar eller uppmuntrar till våld, tvång eller hot, som diskriminerar individer eller grupper eller bryter mot principen om alla människors lika värde ska inte få stöd. Det är inte orimligt. Men detta regleras redan genom befintlig lagstiftning.

De organisationer som nu uttrycker stark oro för propositionen menar alla att skrivningarna riskerar att begränsa friheten och generera motsatt effekt. Därtill brister lagförslaget när det gäller rättssäkerhet och transparens. Risken är att flera organisationer helt enkelt avböjer bidrag och att en angiverikultur skapas. Detta är ingen önskvärd utveckling. Lägg propositionen i runda arkivet och börja om!

Fler artiklar för dig